BSM RECHERCHE DIENSTEN

Rechercheonderzoeken

BSM Business Security Management B.V. verricht nationale en internationale rechercheonderzoeken in opdracht van overheden, bedrijven en instellingen. BSM heeft hiervoor de juiste papieren: onze particuliere rechercheurs beschikken over de vereiste kwalificaties en diploma’s en uiteraard beschikt BSM als erkend recherchebureau over een vergunning van het Ministerie van Justitie, onder POB nummer 1104. Hierdoor kunnen de resultaten uit een rechercheonderzoek gebruikt worden als rechtsgeldig bewijsmateriaal tijdens een rechtszaak.
Er zijn veel verschillende soorten rechercheonderzoeken die BSM uitvoert, de belangrijkste daarvan worden hieronder kort toegelicht:

Bedrijfsfraude
Onder bedrijfsfraude vallen alle vormen van criminaliteit van medewerkers in het bedrijf, zoals het declareren van een te hoog bedrag, ziekteverzuim of geknoei met de kilometerteller van de bedrijfsauto. BSM kan dan een uitkomst bieden een onderzoek. Lees meer…

Ziekteverzuim
Bij ziekteverzuim meldt een werknemer zich ten onrechte ziek om andere dingen te gaan doen. BSM kan in dat geval een rol spelen door rechtsgeldige feiten te verzamelen over de tijdsbesteding van de werknemer door observaties volgens de wet uit te voeren. Deze informatie geeft vaak de doorslag in de rechtszaak of het confrontatiegesprek dat erop volgt. Lees meer…

Diefstal
Een vorm van bedrijfsfraude, waarbij een werknemer geld of goederen steelt van het bedrijf. BSM doet in dit geval tactisch onderzoek om de benodigde feiten te verzamelen. Lees meer…

Screening
Betrouwbaar personeel is essentieel voor een prettige bedrijfsvoering, daarom kan het screenen van nieuwe werknemers erg belangrijk zijn. Voor het screenen zetten wij zoveel mogelijk bronnen in en ook onze kennis van computers, en alles volgens de wet. Lees meer…

Verhaalsonderzoek
Als u een vordering overweegt is kan een verhaalsonderzoek van belang zijn. Hiermee wordt nagegaan wat de beslagleggingsmogelijkheden zijn en voorkomt u onnodige juridische kosten. Lees meer…

Het opsporen van personen of goederen (veelal particulier)
Als u iemand of iets bent kwijtgeraakt kan BSM een uitkomst bieden. Op basis van de beschikbare informatie en het soort onderzoek kan gratis een inschatting worden gemaakt van de kosten en de slagingskans, u bepaalt vervolgens of u het onderzoek laat uitvoeren. Lees meer…

Voor onderzoeken beschikt BSM over een brede kennis van zowel de praktische als theoretische kant van feitenverzameling, mede door onze nauwe samenwerking met advocaten en juristen. Veel van onze klanten hebben hiervan het voordeel ervaren, omdat een rechtszaak met onze waarheidsvinding, weergegeven in een helder rapport, sneller tot een goed einde kwam. Regelmatig ondersteunen we advocaten met het aandragen van feitenmateriaal, om op deze wijze het verhaal van de klant kracht bij te zetten. 

GANG VAN ZAKEN BIJ EEN RECHERCHEONDERZOEK

Een Rechercheonderzoek Starten

WET- EN REGELGEVING

Een rechercheonderzoek verloopt altijd volgens de regels en codes die zijn opgesteld in de wet en door de branche: de werkwijze van recherchediensten is wettelijk vastgelegd in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en houden ons aan de privacy gedragscode van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties. Uitgebreide informatie over de gedragscode en de branche kunt u hier vinden.

Een paar voorbeelden van punten uit deze wet- en regelgeving:

  • Onze rechercheurs hebben wettelijk en voor het leven geheimhouding over de door u verstrekte informatie.
  • Wij doen alleen aan waarheidsvinding en zijn dus altijd objectief.
  • Wij hebben respect voor alle betrokkenen, bij een opsporing kunnen wij bijvoorbeeld alleen het adres aan de opdrachtgever overhandigen als de opgespoorde persoon daar toestemming voor geeft. (privacywetgeving)

HET VERLOOP VAN EEN RECHERCHEONDERZOEK

Intake
In het intakegesprek overleggen we uw situatie en bepalen we in overleg met u wat de gewenste acties zijn. Het gesprek kan telefonisch plaatsvinden of op afspraak op kantoor of op een andere locatie. In de meeste gevallen is de intake gratis, wanneer dit niet zo is hoort u dit van tevoren, kosten zijn nooit een verassing.

Vooronderzoek
Op basis van de door u verstrekte gegevens voeren wij een vooronderzoek uit. Hiermee wordt bepaald of een onderzoek wel noodzakelijk is en op welke manier het eventuele onderzoek uitgevoerd zal moeten worden. Daarnaast wordt ook de slagingskans van het rechercheonderzoek bepaald. Deze gegevens overhandigen wij u om op basis daarvan te bepalen of u een rechercheonderzoek wilt laten uitvoeren. In de meeste gevallen is een vooronderzoek gratis. Als dit niet zo is, laten wij dit van tevoren weten en beginnen wij pas met het vooronderzoek als u toestemming heeft gegeven om kosten te maken.

Getekende overeenkomst
Wij starten met het onderzoek op het moment dat wij een getekende opdrachtovereenkomst en een waarborg van u hebben ontvangen. Gedurende het onderzoek wordt u op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek. Meestal vinden er daarvoor een aantal tussentijdse gesprekken plaats, waarin soms ook gezamenlijk de vervolgacties worden bepaald.

Samenwerken met uw advocaat
BSM werkt vaak samen met advocaten van cliënten, omdat een advocaat het best weet welke feiten er nodig zijn om een zaak te winnen. Dit werkt heel efficiënt, omdat onze rechercheurs dan weten welke feiten nog verzameld moeten worden om een sluitend bewijs te vormen. Omgekeerd wordt BSM ook wel eens benaderd door advocaten om bepaalde feiten als bewijs te verzamelen.

Rapportage
In overleg met de opdrachtgever maken we tussentijdse rapportages om de voortgang en voorlopige resultaten naar u te communiceren. Natuurlijk levert BSM daarnaast ook een officieel rechtsgeldig rapport wanneer u dat nodig heeft voor eventuele vervolgstappen in bijvoorbeeld een rechtszaak. We bundelen in een dergelijke situatie de onderzoeksvraag, werkwijze en de geconstateerde feiten. BSM heeft een vergunning van het ministerie van Justitie, POB nummer 1104, zodat onze rapportages in de rechtszaal als wettig bewijsmateriaal worden geaccepteerd.

Wilt u bij BSM een rechercheonderzoek starten? Neem dan contact met ons op. Bij inbraak en sporenonderzoek kunt u ons het beste zo snel mogelijk bellen zodat wij u direct kunnen uitleggen wat u wel en wat u niet moet doen om sporen en bewijsmateriaal te behouden. Voor rechercheonderzoeken waar minder tijdsdruk op ligt kunt u telefonisch een afspraak maken voor een intakegesprek.