BSM RECHERCHE DIENSTEN

Cybercrime Onderzoek

Digitaal Onderzoek bij CYBERCRIME

Onder cybercrime oftewel computercriminaliteit, wordt verstaan: een misdrijf gepleegd met behulp van computers en internet. Cybercrime is de snelst groeiende vorm van criminaliteit.

De toenemende afhankelijkheid van bedrijven en organisaties van ICT voor de bedrijfsvoering, het gebruik van internet, e-mail, computersystemen, laptops en smartphones, heeft veel nieuwe mogelijkheden voor fraude gecreëerd. De daders laten vaak ongewild digitale sporen achter, waardoor waardoor hun identiteit en de toedracht vaak kunnen worden achterhaald.

Met digitaal forensisch onderzoek legt BSM voor haar klanten alle handelingen op een werkstation, pc of server vast en kan het netwerkverkeer en e-mail verkeer gemonitord worden. Onze digitale rechercheurs zijn dagelijks bezig met ICT forensics; het op juridisch juiste wijze vinden, vastleggen en rapporteren van digitale sporen in ICT systemen. Ook houden we ons bezig met Web forensics: intensief sporenonderzoek op internet. We hebben toegang tot een zeer groot aantal wereldwijde informatiebronnen en databases, maar nog belangrijker: wij weten met welke methodes deze bronnen snel en doeltreffend doorzocht kunnen worden. Bij digitale onderzoeken wordt gewerkt met de forensische software Encase, een pakket dat wereldwijd door alle opsporingsdiensten zoals politie en douane gebruikt wordt voor het vergaren, analyseren en rapporteren van forensisch bewijsmateriaal.

BSM heeft apparatuur en software beschikbaar om verwijderde gegevens voor u terug te halen, dit wordt Data recovery genoemd.

MEER ACHTERGROND CYBERCRIME

Wetten Computercriminaliteit

De belangrijkste wetten bij cybercriminaliteit

Bewijzen vastleggen en verzamelen bij fraude is van belang voor eventuele civiele rechtszaken en/of strafvervolgingen. In het geval van computercriminaliteit is het van belang om de juiste wetten aan te kunnen halen nadat feiten zijn vastgesteld:

Relevante artikelen uit het Wetboek van strafrecht:

Artikel 138ab
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake indien de toegang tot het werk wordt verworven: 
a. door het doorbreken van een beveiliging,
b. door een technische ingreep,
c. met behulp van valse signalen of een valse sleutel, of
d. door het aannemen van een valse hoedanigheid.
2. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk, indien de dader vervolgens gegevens die zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen door middel van het geautomatiseerd werk waarin hij zich wederrechtelijk bevindt, voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of opneemt.
3. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft computervredebreuk gepleegd door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, indien de dader vervolgens
a. met het oogmerk zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen gebruik maakt van verwerkingscapaciteit van een geautomatiseerd werk;
b. door tussenkomst van het geautomatiseerd werk waarin hij is binnengedrongen de toegang verwerft tot het geautomatiseerd werk van een derde.

Artikel 138b
Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een geautomatiseerd werk belemmert door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden.

Artikel 350a

1.Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, verandert, wist, onbruikbaar of ontoegankelijk maakt, dan wel andere gegevens daaraan toevoegt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
2.Hij die het feit, bedoeld in het eerste lid, pleegt na door tussenkomst van een openbaar telecommunicatienetwerk, wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk te zijn binnengedrongen en daar ernstige schade met betrekking tot die gegevens veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3.Hij die opzettelijk en wederrechtelijk gegevens ter beschikking stelt of verspreidt die zijn bestemd om schade aan te richten in een geautomatiseerd werk, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.
4.Niet strafbaar is degeen die het feit, bedoeld in het derde lid, pleegt met het oogmerk om schade als gevolg van deze gegevens te beperken.

Artikel 350b
1.Hij aan wiens schuld te wijten is dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk of door middel van telecommunicatie zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen, wederrechtelijk worden veranderd, gewist, onbruikbaar of ontoegankelijk gemaakt, dan wel dat andere gegevens daaraan worden toegevoegd, wordt, indien daardoor ernstige schade met betrekking tot die gegevens wordt veroorzaakt, gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.
2.Hij aan wiens schuld te wijten is dat gegevens wederrechtelijk ter beschikking gesteld of verspreid worden die zijn bestemd om schade aan te richten in een geautomatiseerd werk, wordt gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

Wilt u meer weten over de wetten welke van toepassing zijn op cybercrime en computer criminaliteit? Neem dan contact met ons op.